1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností Steiner Media s.r.o. se sídlem Pražská 674/156, 642 00, Brno, IČO: 29358221 DIČ: CZ 29358221, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 74826 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“), která je provozovatelem https://www.knihaoamazonu.cz a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na http://www.steinermedia.cz.

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn před samotným nákupem. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

1.4 Doprava

Náklady na doručení zahrnují: poštovné, dobírkovné a balné. Určují se dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev.

1.5 Způsob a forma platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

1.6 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

1.7 Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí fyzického zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem.

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem.

Storno je možno provést v sídle společnosti nebo elektronickou formou na e-mailu: lucie@steinermedia.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

Vrácení elektronických bonusů

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, v případě že nevyužil stažení jednotlivých bonusů, které zakoupil spolu s fyzickým zbožím a které mu bylo zasláno ihned po zaplacení na jeho e-mail.

  1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Důvod reklamace

Poškozená zásilka

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem přepravní služby, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom ji pro Vás mohli opětovně vyexpedovat.

Poškozené zboží

Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, neprodleně informujte náš zákaznický servis, a to telefonicky, e-mailem či poštou. Při komunikaci prosím vždy uveďte kopii faktury.

Chybně dodané zboží

Pokud zjistíte, že došlo k chybné expedici (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v zásilce byla doručena jiná), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně na náš zákaznický servis a chybějící doplněk či správnou knihu Vám zdarma co nejdříve zašleme. Při komunikaci prosím vždy uveďte kopii faktury.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v internetovém obchodě www.knihaoamazonu.cz tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

 

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek:

Steiner Media s.r.o.

Pražská 674/156

Brno – Bosonohy

642 00

 

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

  • e-mailem: lucie@steinermedia.cz
  • telefonicky: +420 727 855 685 (Po-Pá 8:30-16:30),
  • písemně poštou na adrese:
    Steiner Media s.r.o., Pražská 674/156, 642 00, Brno

 

  1. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.knihaoamazonu.cz/ochrana-udaju

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.8. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.knihaoamazonu.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Steiner Media s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.steinermedia.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.